דו"ח מבקר העירייה חושף ליקויים

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2017 חושף ליקויים בחוזים, קופה קטנה , שכירויות ואי הבנות עם חברת 'אינטלקט' שהפיקה אירועים באמצעות החברה הכלכלית ועוד

0 35

מבקר עיריית אשקלון רו"ח אריאל גמליאל הציג בפני חברי מועצת העירייה את ממצאי הדו"ח לשנת 2017 .בפרק הראשון הדן ביישום חוזזי עירייה מציין המבקר כי :"העירייה התקשרה ב – 2 חוזים עם חברת א.ב (להלן "הספק"):

  1. חוזה מחודש יוני 2015 לשם קבלת שירותי הנהלת חשבונות באמצעות עובדת בעלת ניסיון של למעלה מ – 10 שנים כראש צוות הנהלת חשבונות בהיקף של 50% משרה
  2. חוזה מחודש פברואר 2017 לשם קבלת שירותי ייעוץ וליווי חשבונאי. בסעיף 10 להסכם עם הספק, נקבעה התמורה לאספקת השירותים, כדלקמן: "מוסכם בין הצדדים ששכר הטרחה הכולל של היועץ תמורת העבודה המפורטת בחוזה זה יהיה כדלקמן: 250 ₪ לשעה בתוספת מע"מ כחוק. עד 150 שעות על פי בקשת העירייה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי."

על פי סעיף 11 להסכם זה נכתב כי "במהלך תקופת ההסכם יגיש היועץ לעירייה, בסוף כל חודש, חשבונית מס בצירוף דו"ח פירוט הפעולות והעבודות שביצע בחודש הרלוונטי בפרויקט. חשבונית המס תועבר לאישור המנהל. המנהל יאשר את החשבונית ויעבירה לגזברות בתוך 7 ימים מיום קבלתה. מועד תשלום התמורה בגין השירותים המפורטים בחשבונית המס יהיה בתוך 30 ימים מיום אישור המנהל על חשבונית המס."   

ממצאים: תשלום ביום ה – 30.1.16 בסך 16,380 ₪ תואם את חוזה ההתקשרות מחודש יוני 2015 – תקין. בחינת תשלום בגין חשבון עסקה מס' 13075 מיום 14.6.17 על סך 3,071 ₪ עבור "שירותי י.יעוץ וליווי חשבונאי לתאריכים פברואר – מאי 2017 ". נמצא כי ההזמנה בגין חשבון זה הופקה בתאריך 19.7.17 כחודש לאחר מועד הפקת החשבונית של הספק, וזאת בניגוד לסעיף 8 לתקנות העיריות.   

תגובת גזברית העירייה: "חשבון עסקה מס' 13075 מיום 14/6/17 על סך 3,071 ₪ עבור שירותי ייעוץ וליווי חשבונאי לתאריכים פברואר-מאי 2017 – ההזמנה הופקה לאחר ביצוע העבודה, כיוון שמדובר בייעוץ שלא ניתן מראש לאמוד את היקף זמן התשובה מבלי שהשאלה תישאל קודם. החשבון הוגש ב 12/6/17- ההזמנה הוכנה ב 23/7/17- וחשבונית מס הופקה ב- 16/8/17 ." עוד נמצא כי במסגרת החשבון אשר הוגש ב 12.6.17- לעירייה הוגש דיווח על סך של 10 שעות ייעוץ שבוצעו בחודשים פברואר – מאי 2017 . וזאת בניגוד לסעיף 11 להסכם שבו היה על היועץ להגיש חשבונית בגין השעות המבוצעות בכל חודש.   

תגובת גזברית העירייה: היועץ לא הגיש חשבון כל חודש כיוון שמדובר בהיקפי ביצוע קטנים, לדוגמא: בחודש פברואר בוצעה חצי שעת ייעוץ ששוויה הכספי 146 ₪ ובאפריל שעת ייעוץ אחת ששוויה הכספי 292 .₪ לכן הוגש שעות ייעוץ לחודשים פברואר-מאי 2017 ביחד.   

התייחסות הביקורת לתגובה: הביקורת סבורה כי במקרה של היקפי ביצוע קטנים, ורצונו של ספק להגיש חשבונית בכל מספר חודשים שלא בהתאם להוראות החוזה, ניתן להוסיף מסמך אישור של העירייה או תוספת לחוזה המבטאת את הסכמת הצדדים כי במקרה כזה תוגש חשבונית כל מספר חודשים, עד להיקף כספי מסוים, שיקבע במסמך זה. במקרה אחר,העירייה התקשרה עם הקבלן ה.ט.א בהסכם לפינוי הגזם והפסולת המצויה באתר הגזם שהקצתה העירייה, טיפול בפסולת על ידי מחזורה במידת האפשר, והובלת היתרה שלא ניתנת למחזור לאתר מורשה להטמנה. על פי סעיף 5 א. להסכם: "תמורת העבודה שיספק הקבלן לעירייה, בהתאם לאמור במפרט הטכני )נספח א' להסכם( תשלם העירייה לקבלן סך של 239 ₪ לכל טון פסולת המפונה מאתר הגזם )להלן – "התמורה"(, בהתאם לשקילה המבוצעת ביציאה מאתר הגזם. וסך 159 ₪ עבור כל טון גזם המפונה מהאתר בהתאם לשקילה המבוצעת ביציאה מאתר הגזם. נמצא כי העירייה אינו מבצעת כל פיקוח בתחנת הגזם למעט ביצוע שקילות של משאיות הקבלן. הביקורת מעירה כי נדרש יישום בקרות בסיסיות על שקילה ופעילות בשטח אתר הגזם כגון: בחינה כי רכב הקבלן נכנס כשהוא ריק, בחינת הפסולת עימה יוצא הקבלן )גזם / פסולת רטובה(, עצירה מלאה של הקבלן על המשקל ועוד.   

תגובת מנהל אגף שפ"ע: "אתר הגזם אמור להיות מועבר ממקומו בשל תוכנית בנייה במקום ולכן לא ניתן להשקיע במערכות בקרה מתקדמות המתאימות לאופי האתר הנדרש. כעת אנו יוצאים לתכנון חדש ובו ניתן דגש על בקרה ממושכת ותנאים יעילים טובים יותר לבקרה. בנוסף יש לנו השגות לגבי האומדן והחישוב של הנזק לרשות. הקבלן מציג דוחות פסולת שהגיעו לאתרים השונים והם נבדקים אל מול דוחות קיימים אצלנו בהתאמה עם זאת, במסגרת תוכנית התייעלות אנו   מבצעים מס' פעולות:  במקרה אחר העירייה התקשרה עם חברת  פ.ה בע"מ ביום ה – 8 לאוקטובר 2015 בחוזה  בעקבות הליך מכרז מספר 47/2014 "לטיאוט  וניקוי רחובות וניקיון מגרשים באזור הצפון  בעיר אשקלון". במסגרת החוזה מתחייב הקבלן  לטיאוט וניקוי רחובות וניקיון מגרשים באזור  צפון אשקלון.

התמורה לקבלן מתייחסת ל -2 שירותים  עיקריים• שירותי ניקיון המבוצע באמצעות עובדי ניקיון  המלווים במשאית טיאוט.  • שירותי ניקיון ושטיפה המבוצעים באמצעות 3  מכונות שטיפה.  סמקרה נוסף העירייה התקשרה עם חברת מ.נ  בע"מ ביום ה – 5 לאוקטובר 2014 , וזאת לאחר  קיום מכרז פומבי. במסגרת החוזה סוכם כי פינוי  האשפה יבוצע על ידי הקבלן באמצעות מינימום  5 משאיות דחס קבוע במשקל 19 טון וכי תדירות  הפינוי תבוצע 3 פעמים בשבוע ובהתאם לתכנית  העבודה של המנהל.

ממצאים  רכישת פחים על ידי העירייה – נמצאו 7 הזמנות  לרכישת עגלות בסך 210 אלפי ש"ח על ידי  העירייה חרף העובדה כי על פי סעיף 14.3 לחוזה  עגלות האשפה צריכות להירכש על ידי הספק.

תגובת מנהל אגף שפ"ע:  בעניין הכסף שהעירייה רכשה 210,000 ₪ סכום  זה כולל אספקת עגלות לבתים חדשים ולעגלות  שנשרפו, במקרים אלה ע"ח עיריית אשקלון. עם  זאת אכן ישנה רכישה גדולה של עגלות כנגד  עגלות שבורות שהקבלן היה צריך לספק. ישנו  דין ודברים ארוך ומתועד, כאשר ראיתי כי  הנושא מתמשך והייתי חייב לתת מענה לציבור,  ביצעתי רכישה והוצאתי במקביל פקודת קיזוז  עבור רכישה זו בכפוף לזכויותנו.  מכתבי שנשלח מדבר בעד עצמו ובו כלולים רוב  הדברים שנכתבו ע"י המבקר בסעיפים 6.6.2.1 ,  .6.6.2.4 ,6.6.2.2  התייחסות הביקורת לתגובה:  לביקורת לא הומצאה אסמכתא כי אכן בוצע  קיזוז לקבלן בסך 210 אלפי ₪ בגין רכישת פחים  כפי שנטען על ידי מנהל האגף.  אי העמדת מספר משאיות בהתאם לחוזה- בבדיקה  מדגמית שנערכה על ידי הביקורת נמצאו בשטח  העיר 2 משאיות בלבד מבין 5 המשאיות בשטח  העיר .  ראה צילום ממערכת ה – log Traffic המנטרת  את תנועות משאיות הקבלן האמורות לפעול  עבור עיריית אשקלון. וזאת בניגוד לסעיף 2.1  לחוזה הקובע כי הקבלן יעמיד לרשות העירייה  5 משאיות לפינוי האשפה. מבירור שערכה  הביקורת עולה כי הקבלן עושה שימוש ב – 2  משאיות חדשות אשר מספרי הרישוי שלהם הינם:  10-720-39 ו – 29-317-58 אך משאיות אלו  לא מנוטרות על ידי העירייה היות ולא הותקנו  עבורם מערכות איתוראן.  מקובץ שנלקח מתחנת המעבר של העירייה נמצא  כי בחודשים אוגוסט עד דצמבר 2017 נרשמו 14  כניסות בין השעה 00:00 עד לשעה 04:00 שהינם  בימי שישי ועוד 118 כניסות בערבי חג , וזאת  בניגוד לסעיף 12.1 לחוזה הקובע כי איסוף  האשפה ייעשה במשמרת של 8 שעות נטו החל  מהשעה 06:00 .  תגובת מנהל אגף שפ"ע:  כניסת המשאיות בשעות הלילה בערבי חג הן  באישורנו וגם לבקשתנו, בערבי חג אנו מפנים  את האשפה בלילות וזה כולל את הקבלנים  לפינוי אשפה. עיריית אשקלון פועלת בשיטה זו  בכל השנים אחורה על מנת להספיק לפנות את  כל האשפה בעיר בחגים.

התייחסות הביקורת לתגובה:  לביקורת לא הומצאו כל אישורים אשר נתנו  לקבלן בגין כניסות שאינם בערבי חג.  שכירת והשכרת מבנים ע"י העירייה וע"י החברה  הכלכלית  בשטח העיר מצויים נכסי מקרקעין ומבנים  שלעירייה יש זכויות בהם, לרבות קרקעות, מבני  ציבור, מוסדות חינוך, דרכים ועוד.  מחלקת נכסים בעירייה אמונה על ניהול נכסים  עירוניים בתחום שיפוטה של העיר. חלק מנכסים  אלה מושכרים על ידי העירייה לגורמים שאינם  עירוניים.  כמו כן, על מנת למלא צרכים שונים שאינם  מקבלים מענה במבנים בבעלות העירייה,  העירייה מתקשרת עם משכירים להשכרת מבנים  לשימוש העירייה.  בין היתר, אחראית מחלקת נכסים על התקשרויות  חוזיות לצורך השכרת מבני העירייה וכן לצורך  שכירות נכסים שאינם עירוניים לשימוש לצרכי  העירייה.  נתוני ההכנסות והוצאות העירייה בגין שכירות  לשנים 2016 ו 2017- :הוצאות בשנת 2016  הסתכמו ב 4,611,510 וההכנסות על 214,519 .  בשנת 2017 פחתו ההוצאות והסתכמו ב-  3,276,294 וההכנסות עלו ל 356,702 .  הביקורת מעירה כי לא קיים בעירייה או בחברה  הכלכלית נוהל בנושא שכירויות. הביקורת  סבורה כי ללא נוהל קיימת אי בהירות ביחס  לסדר הפעולות שיש לנקוט לפני חתימת הסכם  שכירות והחובות החלות על העירייה במהלך  תקופת השכירות. כך למשל, לא קיימת הנחיה  כתובה וברורה ביחס לשאלה באילו מקרים יש  לקבל הערכת שמאי לשווי שכירות הנכס, כיצד  יש לבסס את הצורך בשכירת נכס שאינו עירוני,  במקום להשתמש בנכס בבעלות העירייה וכיו"ב.

תגובת אמרכל העירייה:  "לא קיימים קריטריונים או נוהל עבודה פנימי  בעירייה המתייחס להשכרת מבנים וגם שכירת  מבנים מבעלי נכסים.  קיומו של נוהל יצמצם קבלת החלטות שרירותיות  ובלתי מקצועיות.  לא ברור מי בודק את מצב הנכס ומי מגיש דוח  על מצבו ולמי. מומלץ שגורם מקצועי )מהנדסת  מבנים במינהל תפעול או מנהל מחלקת אחזקה(  יגיש דוח כולל עלויות לאמרכל על מנת לחייב  את המשכיר או במקרה ההפוך את העירייה  )שוכרת( במקרה של משכיר חיצוני העירייה  תחויב לשפץ את המבנה או לשלם לו את עלות  השיפוץ כפי שתסוכם בין הצדדים.  במקרה בו העירייה משכירה מבנה לשוכר,  יידרש מהשוכר להפקיד ערבות בנקאית אשר  תחולט במידה ולא ישפץ את המבנה וישיב אותו  לקדמותו כפי שנימסר לו על ידי העירייה.  במקרה בו העירייה שוכרת ממשכיר חיצוני  העירייה תחויב להשיב את הנכס לבעליו במצב  פיזי כפי שהתקבל ערב התקשרות שני הצדדים  או לחילופין תישא בעלויות שיפוץ המבנה  ותשלם למשכיר."

סקנדל או פסטיבל  החברה הכלכלית אחראית על הפקת אירועי  התרבות בעיר אשקלון על פי החלטת מועצה  שהתקבלה בעירייה ביום 2.6.2014 .  לצורך הפקת אירועי תרבות המוניים באשקלון  בין השנים 2014-2017 , התקשרה החברה  הכלכלית עם חברת ההפקה "קבוצת אינטלקט  הפקה והוצאה לאור בע"מ" )להלן: "אינטלקט"(  במסגרת שלושה הליכי מכרז שונים:  • הליך מכרז להפקת אירוע העדליאדע בשנת  2014  • הליך מכרז להפקת אירוע "בריזה" בשנת 2014  • הליך מכרז מסגרת להפקת אירועי התרבות  בעיר בשנת 2015  א. ממצאים)לציין כי הממצאים מתייחסים  לתקופת כהונתו של גלעד אורן(  1. חוזה בין העירייה לחכ"ל לעניין הפקת  אירועי התרבות העירוניים  חוזה מסגרת המסמיך את החברה הכלכלית  להפיק ולארגן מטעמה של העירייה אירועי  תרבות שונים נחתם ביום 30.12.15 .  כפי שצוין לעיל, החוזה בין העירייה לחברה  הכלכלית נחתם ביום 30.12.15 בעוד ההחלטה  על הזוכה במכרז המסגרת להפקת האירועים  מטעמה של החברה הכלכלית, התקבלה ביום  30.3.15 – 9 חודשים קודם לכן.  הביקורת מעירה כי סדר תקין של הדברים היה  כולל סיכום תנאי העברת נושא ניהול האירועים  לחברה הכלכלית ורק לאחריו יציאה למכרז  מסגרת להפקת אירועים מטעמה של החברה  הכלכלית.  כמו כן, הביקורת מציינת כי תקופת ההתקשרות  בין העירייה לחכ"ל על פי ההסכם הינה לשנה  )כולל מנגנון הארכה אוטומטי לשנה נוספת(  ומצוין כי תקופת ההתקשרות מתחילה ביום  1.10.14 כך שביום חתימת ההסכם, 30.12.15  תמה תקופת ההתקשרות הראשונה והחלה תקופת  ההארכה. הביקורת סבורה כי יש להחיל הסכם  התקשרות מאותו יום ואילך, כחלק מסדרי מנהל  תקין.  בסעיף התמורה בחוזה נקבע כדלקמן: "בתמורה  למתן השירותים, החברה תהיה זכאית לקבלת  תקציב האירועים השנתי של עיריית אשקלון,  לאחר אישורו במועצת העיר, לאחר הוצאתה  לפועל של התכנית השנתית המאושרת."  הביקורת לא בחנה את יישום סעיף התמורה  לאורך התקופה המבוקרת, עם זאת הביקורת  סבורה כי יש מקום לחדד את סעיף התמורה  בחוזה, כך שיהיה ברור מהי התמורה הכספית  אשר מקבלת החברה הכלכלית מהפקת אירועי  העירייה.  בחינת היבטים בהעסקת עובדות חטיבת  האירועים – מנהלת וסגנית מנהלת החטיבה  תנאי הסף במכרז 28/2014 לבחירת מנהלת  חטיבת אירועים  על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2011 , דרישות  הסף למשרות במתח דרגות המקביל לרמת מנהל  מחלקה ומעלה, נדרש לכלול לפחות תואר  אקדמי. במכרז לבחירת מנהל חטיבת אירועים,__    תנאי הסף כללו דרישה לתואר אקדמי או ניסיון  של 6 שנים בהפקת אירועים במוסד בעל היקף  עסקים משמעותי. מנהלת חטיבת האירועים  שזכתה במכרז איננה בעלת תואר אקדמי אך  עמדה בתנאי הסף שקבעה החברה הכלכלית שכן,  על פי הנתונים שהועברו לביקורת הינה בעלת  ניסיון של 12 שנים בחברת ההפקה אינטלקט.  הביקורת מעירה כי תנאי הסף שנקבעו אינם  עומדים בתנאי חוזר מנכ"ל 4/2011 , ולפיכך,  מנהלת חטיבת האירועים שנבחרה איננה עומדת  בתנאים שנקבעו בחוזר 4/2011 .  הביקורת מציינת כי המרת הדרישה לתואר  אקדמי בשנות ניסיון אפשרית במכרזים פנימיים  בלבד על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2012 ,  וחוזר זה אינו רלוונטי למקרה הנדון.  בחינת עמידה בתנאי הסף במכרז 28/2014  לבחירת מנהלת חטיבת אירועים  להלן רשימת תנאי הסף במכרז 28/2014 :  1. בעל תואר אקדמי או ניסיון בתחום הפקת  אירועים של שש שנים לפחות בגוף בעל היקף  עסקים משמעותי.  2. בעל ניסיון בהפקת אירועים.  3. מחזיק ברישיון רכב.  א. על פי טבלה שהועברה לעיון הביקורת,  מנהלת חטיבת האירועים עמדה בתנאי הסף של  מכרז 28/2014 .  הביקורת מציינת, כאמור בסעיף 7.1 לעיל, כי  אמנם המנהלת עמדה בתנאי הסף שהוגדרו במכרז  אך תנאי הסף עצמם אינם עומדים בהוראות חוזר  מנכ"ל 4/2011 , ולפיכך בחירת המנהלת לתפקיד  אינה עומדת בהוראות חוזר זה.  בחינת עמידה בתנאי הסף במכרז 3/2015  לבחירת סגנית מנהלת חטיבת אירועים  להלן רשימת תנאי הסף במכרז 3/2015 :  1. בעל תואר ראשון או בעל ניסיון בתחום הפקת  אירועים במשך 8 שנים לפחות.  2. בעל ניסיון ניהולי מוכח של 3 שנים לפחות  בעבודה שעניינה הפקת אירועים המוניים,  אירועי תרבות ושיווק חווייתי.  3. ניסיון כמנהל לקוח או תקציבאי בחברת הפקה  – יתרון.  4. ידע וניסיון בניו מדיה – יתרון.  א. הביקורת מציינת כי על פי חוות הדעת  המשפטית שהועברה לביקורת, סגנית מנהלת  החטיבה עמדה בתנאי הסף במכרז 3/2015 .  ב. הביקורת מעירה כי אחד מתנאי הסף שנקבעו  למשרת סגנית המנהלת הינו וותק של שנתיים  יותר מאשר למשרת מנהלת חטיבת האירועים.  ביקורת נמתחה גם על השכר שבפועל היה גבוה  יותר מאשר צויין בהסכם.

תגובת החברה הכלכלית לסעיף 7"ראשית, החברה תמהה על בחינת תנאי שכרם  וקבלתן של שתי עובדות בלבד מתוך כלל עובדי  החברה ובפרט עובדים אחרים שנקלטו באותה  עת. למיטב הבנתנו, הביקורת עסקה בראשיתה  בהתנהלות חטיבת האירועים ולא בבחינה אישית  של מנהלי חטיבה זו.  לגופו של עניין – יש לבחון את נושא כ"א בחברה  בראייה כוללת תוך הבנה שנושא כ"א עבר  אסדרה מול משרד הפנים ואושר עקרונית בחודש  3/2016 . יש לציין כי כיום לא חלות הנחיות  מחייבות או הוראות חקיקה בנושא העסקת  וקליטת עובדים בחברה הכלכלית. יש להוסיף כי  לפני חודשים ספורים החליטה החברה על אימוץ  הוראות נוהל אסדרת תאגידים עירוניים לרבות  לעניין קליטת והעסקת עובדים. אולם, הוראות  אלה אינן חלות באופן רטרואקטיבי על עובדים  קיימים.  יש לציין כי בתהליך האסדרה לא התקבלה כל  הערה ממשרד הפנים לגבי תנאי העסקתם של  מנהלת חטיבת האירועים וסגניתה.  שנית, לא נמצאה הוראה / הנחייה בנושא חובת  תשלום שכר תחילי.  בכל הנוגע לקביעת תנאי סף במכרזי כ"א –  יצוין כי במכרזים אחרים וקודמים לדוגמא:  מנהל המרינה )משנת 2011 (, מנהל היכל תרבות  ) 4/2014 (, אפשרה החברה המרת תואר אקדמאי  בניסיון עשיר רלוונטי. מכאן, שאין מדובר  בעניין נקודתי אלא במגמה עניינית הנוגעת  לתחום העיסוק הרלוונטי.  יש לציין כי בעניין העסקת מנכ"לי חברות  עירוניות, הנחיות משרד הפנים בחוזר 3/2003  מאשרות המרת תואר אקדמי בניסיון של 10  שנים במשרות/ תפקיד מסוים.  בתחום הפקת האירועים, ישנם גורמים מנוסים  מאוד שאינם מחזיקים בהשכלה אקדמית. הראיה  היא, כי למועמדים נוספים במכרז זה היה ניסיון  בהפקת אירועים אך הם אינם בעלי השכלה  אקדמאית. על כן, החברה רצתה לאפשר גם  לגורמים אלה לקחת חלק במכרז זה בהנחה שיש  ערך רב לניסיון שמביא עמו מועמד כזה.  לעניין הערת הביקורת לפיה התקבלה הבהרת  מרכזת בכירה במרכז לשלטון מקומי במשרד  הפנים – הרי שלא ניתן לקבוע נורמות מחייבות  בעל פה, על משרד הפנים לקבוע הוראות אחידות  וברורות ביחס לכל התאגידים העירוניים.  לגבי תקופת הניסיון במכרז סגנית מנהלת חטיבת  האירועים – תנאי הסף גובשו מספר חודשים  לאחר הקמת חטיבת האירועים ולאחר שמנהלת  החטיבה החלה תפקידה בחברה. תנאי הסף גובשו  לאחר הגדרת פעילות החטיבה והצרכים. יש  לציין כי גם בתנאי הסף "המחמירים" במכרז  הסגנית, עומדת מנהלת חטיבת האירועים ואף  יותר, כפי שמעידים קורות החיים שלה.  מכל מקום, נפנה את הביקורת לחוות דעתו של  עו"ד שחר בן עמי בעניין קביעת תנאי הסף  במכרז זה.  לסיכום – יש טעם לפגם בעריכת ביקורת כ"א  מצומצמת ואישית תוך התעלמות מהנושא  העקרוני החל על כל עובדי החברה. קל וחומר  כאשר בתקופה זו נקלטו מנהלי חטיבות אחרים.  יש מקום להשמיט את נושא כ"א מדו"ח זה  שעניינו בחינת התנהלות חטיבת האירועים.  בנסיבות שנוצרו – הביקורת מלמדת כי  השיקולים העומדים בבסיסה אינם ענייניים אלא  אישיים.  במידה ועורך הביקורת יחליט, בכל זאת, להותיר  עניין זה בדו"ח הביקורת נבקש שהות בפרסום  הדו"ח על מנת לכלכל את צעדינו."

התייחסות הביקורת לתגובה

  1. הואיל ודו"ח הביקורת עוסק באירועים, נבחן שכרם של עובדי חטיבת אירועים בלבד ולא  שכרם של כלל עובדי החברה הכלכלית, בדומה  לבדיקות אשר בוצעו על ידי הביקורת בדוחות  ביקורת קודמים, כגון: היכל התרבות, קב"סים.
  2. הביקורת מציינת כי לא הועבר לעיונה כל מסמך המעיד על אישור משרד הפנים לשכר  עובדי חטיבת האירועים בחכ"ל.
  3. בהעדר הסדרת נושא השכר והתקנים מול משרד הפנים נבחנה תקינות השכר מול חוזרי  המנכ"ל העוסקים בשכר עובדי העירייה וכן  התבצעה פנייה של הביקורת לצורך קבלת  הבהרה בנושא זה ממשרד הפנים. הביקורת  סבורה כי בהעדר הסדרה היה על הנהלת החכ"ל,  טרם פרסום המכרז העוסק בעובדים בכירים  להיוועץ במשרד הפנים
  4. הביקורת חוזרת על עמדתה כי תנאי הסף  להעסקת מנהלת חטיבת אירועים אינו עומד  בהוראות חוזר מנכ"ל 4/2011 , הקובע כי למשרה  של מנהל מחלקה ומשרות בכירות יותר יש צורך  בתואר אקדמי.  הביקורת מציינת כי הבהרות משרד הפנים  לשאלות הביקורת ניתנו בכתב באמצעות דוא"ל.__
Loading...