אלעד פורטל: הרב ישמ"ח עובדיה זצ"ל

0 39

אני מתכבד להגיש לפניכם לראשונה את מכתבו של הרב ישמ"ח (ישועה שמעון חיים) עובדיה זצ"ל – (התרל"ב – התשי"ב, 1952-1872) רבה הראשי של צ'פרו, מרוקו. בשבח המדינה והציונות:

שלומי אמוני ישראל, כנסיה שהיא לשם שמים, חובבי ציון וירושלים, ה״ה החברה הקדושה, אבן הראשה, חברת "חבת ציון" תכון בצדק, אשר הופיע אור קרנם, ויציצו מעיר המהוללה פאס יגן עליה אלהים, המה מלכיהם שריהם, ה׳ צבאות יגן עליהם, יהי שלום בחילם, ונגע לא יקרב באהלם, ויתענגו על רוב שלום, אמן כן יהי רצון.

בני ציון היקרים!
באזנינו שמענו כי רבות מבני עמנו הנפוצים בקצוי ארץ עטו כמעיל קנאת ה׳ צבאות ויקרבו עצם אל עצמו, קמו ויתעודדו להתנער מתרדמת הגלות המרה אשר הורידה קרן ישראל עד עפר. ויכוננו חברות חדשים לבקרים בכל ערי ישראל. ומגמת פניהם היא לעורר אהבת ציון בלב עמוסי התלאות ולהחיות זכרם מערמות עפר הנשיה. שני עמודי התווך אשר בית החברות נכון עליהם, המטרה היקרה חבת ציון, ואהבת אדם, ובכל מקום מוקטר מוגש מנחה טהורה איש כמתנת ידו, לאוצר המטרה הרוממה הזאת, אלה הם רוח החיה באופני החברות הקדושות ההם. המפעל היקר הזה הוא לנו כראי מלוטש לראות ממנו אותות הגאולה אשר האירו ברקים תבל ותהלתם מלאה הארץ. כל זה הוא עד ממהר ומופת חותך כי פקד ה׳ את עמו ויעל זכרם לפני כסא כבודו. האח! מי שמע כזאת ולא ישליך נפשו מנגד. מי שמע כזאת ולא ישים על צוארו עבותות האהבה היקרה הזאת אשר היא עטרת תפארת עדת ישורון מלפנים. זאת הייתה לנו אנחנו צעירי הצאן הבאים על החי׳ אשר נכספה גם כלתה נפשנו להסתפח בנחלת ה׳ ככל אחינו בית ישראל אשר בכל עיר ועיר. ובשמחת לבב אנו מחלים את פני רום מעלתכם, לטעת אותנו בין ערוגות מטעכם מטע ה׳ להתפאר. והננו מטים שכמנו להרים תרומת כסף הקדשים ככל אשר יושת עלינו אם מעט ואם הרבה. והמנהג כמנהגכם הטוב, לא נטה ימין ושמאל. בטחוננו חזק באהבתכם הרוממה כי דברינו אלה יתקעו יתד במקום נאמן, בקרב משכיות לבבכם להפיק מכם רצון. וליה עינינו, יקבץ נדחינו, אל עיר קדשנו ותפארתנו, ותחזור העטרה ליושנה כקדם וכימי עולם, ושבו בנים לגבולם, אמן כן יהי רצון.
ולכם ידידים יקרים החיים והשלום כנפשכם הרוממה וכנפש הנכספים לאהבתכם ולאהבת ירושלים, החותם פה צ'פרו יגן עליה אלהים בח׳ שבט דהאי שתא ויתן עז למלכו לפרט קטן.

(תורה וחיים קונטרס צבא ימי עמ' 34-33).

Loading...